יום ראשון, 9 באוקטובר 2016

אמרי שפר ח' תשרי ה'תשע"ז

 

   ''דרשו הבהימצאו קראוהו בהיותו קרוב". מי שהשפעה אדירה זו של קדשה משפיעה עליו לטובהוהוא מנסה להתחיל לתקן את דרכיואות הוא שעדין נותרה בו לחלוחית של טובוהוא זוכה ונכתב לחייםאך אםחלילההאדם נותר אדישוקרבת האיננה פועלת בלבו מאומהזהו סימן שבתוכו פנימה הוא כבר מנתק לגמריועליו נאמר "לא זכו נכתבים למיתה". (רבי יעקב קמינצק)

     הכישרונות שלנו הם מתנה מהקב''ה, מה שאנחנו עושים בעזרתם זה המתנה שלנו בחזרה להקב''ה.

     הרה"ק מקוצק זצוק"ל, אין רצוני בחסידים המפחדים לחטוא, חפץ אני בחסידים שלא יהא להם זמן לחטוא, שיהיו עסוקים ראשם ורובם רק בדברים טובים וממילא לא יהיה בנמצא זמן וסיפק לעשיית דברים שאינם ראויים. 
     הרמב"ם מביא בהלכות תשובה פרק ג הלכה ג': "...וכשם ששוקלין זכיות אדם ועונותיו בשעת מיתתו כך בכל שנה ושנה שוקלין עונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכיותיו ביום טוב של ראש השנהמי שנמצא צדיק נחתם לחייםומי שנמצא רשע נחתם למיתהוהבינוני תולין אותו עד יום הכיפורים אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה"


בעל תשובה אמיתי (פניני בית לוי, גליון 398)

מובא בספרי חסידותמשחוטא יהודי ביודעין או הוכרח להיכשלולבו מיצר ודואב על כךנרשם בשמים בספר החובותפלוני בן פלוני עבר עבירה עם אנחהוכמה נחת רוח יש לריבונו של עולם מאותה אנחה.

עגלון פשוט הוא איציקפשוטות ודלות היו הכנסותיוובדומה להם גם השגותיומיום הבר מצווה לא חסר מלהניח תפיליןאך תפילה במניין היה קשה... נודד היה בשליחויות ובמסעותכזו הייתה יהדותו של איציקלא היה מזלזל חלילה,שומר הוא כמיטב יכולתועד כמה שידו מגעתובדרך כלל לא הייתה ידו מגעת יותר מידיעותיו זה היה לו לילה ויום ולילה שהוא עושה בשליחות אחר הסוחריםבהערב יום החמישי בשבת פרק את מטענוכעת הגיעה שעתולהיכנס לפונדקלהיטיב את נפשו בספל חמין ולנוח מעט מן הדרךעודו לוגם מן התה המהבילואוזנו קלטה שברי שיחה בין בעל הפונדק לזוגתו: ”האם דאגת לשחיטת התרנגולות לשבת?“ ” הוי שבת!“ ואיציק תפס בראשוליל שישי הלילה!והדרך חזרה הביתה לילה ויום תארך לואין פנאי למנוחה כעתעליו להזדרזלחבוש את סוסתו ולצאת לדרךיעזרהו ה‘ ויגיע הביתה לפני כניסת השבת חיש קל רתם את עגלתו ודפק את סוסתו הלאה.

כל הלילה הכביד עליה מילול עידוד וניחומיםשאם לא כן לא הייתה אוצרת כוחות לגמוא את הדרך את המרחק עד לחצי הדרך ביום השישי ניסה איציק לשכנע את סוסתו להמשיך לרוץאך דבריו לא פועלים: ” בקצב הזה לא נגיע הביתה,דומה כי המסכנה לא יכולה להמשיך ללא מנוחההיות וסוס אינו זקוק לשינה ארוכהתנום קצת בצל האילןואף אני אתן שינה לעיני כמחצית השעהאמר ועשהלפתע הקיץ איציק: ”אבויאיך לא שמתי לבי וישנתי זמן כה רבהתמרמר על עצמו. ”אוי ואבוי צעקשבת עוד מעט!“ הבהמה המסכנה פתחה בדהרה מטורפתקדחתנות מבהילה ניבטה מעיניו של איציק: ”רחמנות!“ קרא העגלון האומלל מנהמת לבו כשהשמש קרבה לשקוענראה שכלו כל הקיצין והוא יאלץ...בשעה שנכנס איציק העגלון לרחובה הראשי של עירוכבר שבו שכניו מבית התפילה.
אך יצאה השבתהתייצב איציק בפתח חדרו של הרבהרב מביט באיציק ונבהלקומתו שחוחהמן הסתם ארעה בביתו צרה חמורה אם מראהו כה מבעית. ”שב נא איציק מכובדי“ מנסה הרב להפיג את המתיחות. ”אינני ראוי לשבת במחיצת רבנו“מתפרץ איציק, ”אינני ראוי להשלים מניןאינני ראוי להימנות עם כלל ישראל“תוך כדי שטף יבבות ואנקות. ”אוי רבי תקן לי סדר תשובה“. ”לשם כך עלי לדעת מה אירעספר ליאיציק היקר“מדובב הרבומפיו של איציק זורם הסיפור כולוהעייפותשר של תנומה שאנסוהדרך השוממה ולאחריהחילול השבת הנורא שנכפה עליו שלא לטובתומקשיב הרבשומע את כל שנאמרומאזין גם למה שלא נאמרו לעגמת הנפשלייסורי הכליותלצער הנשמהלחרטה... ”הא לך סדר תשובה“ אומר הרב במאור פנים: ”משום שפגעת באונס בכבוד השבתיהא תיקונך בהוספת כבוד השבתובכן בעזר ה‘ בערב שבת הבאה תקנה כמות גדולה של נרותוהתקן אותם בעצמך בכל פינות ההיכלכשתעלה את אישםהתכוון לתקן מה שפגמתולהרבות את כבוד השבתבזה יהיה תיקונך ותסור חטאתך ותכופר!“
בערב שבת הבא טרח איציק והתרוצץ ולא קימץ מפרוטותיו הדלותהגיע לבית הכנסת והחל להתקין את נרותיו בכל פינה אפשריתכל אותה תכונה הייתה זרה לבאי בית המדרשוהוציאה מריכוזו את יחיאל – אברך שישב והתמיד בתורה יומם ולילההציץ יחיאל ממקום שבתו קרא לאיציק: ”אמור לימה פשרם של נרות אלו שאתה טורח להתקין כאן בכל פינהבאי רצון סיפר איציק את דבר חילול השבת ואת תיקון שפסק לו הרביחיאל עיקם את פניו במורת רוח.תיקון נרותוכי מה מבין איציק הכפרי בגודל מעלת השבת... בה פגע עגלון נבער זהפתי זה חושב שידליק נרותיו ושלום עליו נפשו... ומתוך שלא מצא דבר טוב להגידשיקע ראשו בגמרא שלפניו.
ליל שבתאיציק פוסע לא כעגלון פשוטאלא כפריץהן רק יכנס בשערי בית המדרשיוצף הכול באור נרותיוועם זיו השבת המאיר יעלה קורבנו ותתקבל תשובתו לפני אדון עולםאך נפתחה הדלתממהר איציק פנימה ו...חושכות עיניו.נרותיו כולם כבועד אחדשמעון השמש מסביר שבלא כוונה השאיר את החלונות פתוחים והרוח כיבתה את כל הנרותהרב שהיה נוכח הבין ללבו של איציק: ”אל דאגה איציקלשבת הבאה אי“ה תוכל להשלים את נרותיך“.
בערב שבת הבאהשוב הופיע איציק נושא עמו את המשובחים שבנרותלמוד ניסיוןהוא סידר את הנרותבדק את החלונות ולסיום הוא עלה לעזרת הנשים וסיבבה כולה בנרותבהגיע זמן קבלת שבת בערו הנרות בלהבה עזה במיוחדחיש קל המסו השלהבות ועד סוף פזמון ”לכה דודי“ כבר כבה האחרון הנרות והיו כלא היובמוצאי שבתשוב עמד איציק בחדרו של הרב. ”מה עוד חטאי ופשעי... מדוע אין הקב“ה מקבל את תשובתי?“ הרב מלטף את זקנו,נבוךמה רוצים לרמז לו משמיםאמור לי בבקשה למי סיפרת מכל מעשה התיקון שסדרתי לך?“ ”לאשתי כמובן ולשמעון השמש... וזהו“. ”ואולי שאלך מישהו מדוע אתה תורם את הנרות ואתה סיפרת לומנסה הרב להבין . ”לא בעצםכן... בערב שבת הראשוןלפני שבועיים שאל אותי אותו אברך הלומד שם יומם ולילה... ”אותו אברך“ קפץ הרב והכה על שולחנו. ”אם אותו אברך הוא אין בידי לסייע לךעצתי שתיסע אל הבעל שם טוב ותספר לו את כל העניין.
מבלי לחכותיצא איציק למז‘יבוז‘וכבר למחרת בצהרים ניצב לפני רבן של ישראלוהוא שופך את מר ליבו. ”תנוח דעתך“ השקיטו הבעל שם טוב, ”טובה מאוד הייתה התשובה שתיקן לך הרב ומתאימה ביותרלשבת הבאה תתקין שוב את נרותיךוהם יבערו כהלכתם מהחל ועד כלהוהאברך ר‘ יחיאל... אבקש ממך להעביר אליו מכתב מיד עם הגיעך“לשבת הבאה קנה שוב נרותמה רבתה שמחתו ונהרו פני הרבכאשר בערו הנרות באור צלול וזך עד תום וייקרו את כבוד השבת. ”אין זאת“בישר איציק לרב, ”כי הפעם רצה ה‘ את תשובתי,. ומה נפל בינתיים בגורלם של ר‘ יחיאל והמכתביום שלישי בשבת היהכאשר קיבל ר‘ יחיאל את המכתב ובו הזמנה מפורשת: ”אם יוכל להגיע לשבות אצלנו,, כך כתב הרבי, ”אם יוכל“ מה שאלה זו היא בודאי שיוכלהדרך למז‘יבוז‘ אורכת יום שלםועוד קמעהאם ייצא לדרך למחרת עם שחריגיע לייעודו ביום חמישיכך יוותר לו זמן להתאושש ולהתכונן לשבת במחיצת הרבי הגדולביום רביעי התנהלה הנסיעה למשריןלמחרת קמו בבוקר רעננים ומלאי מרץוהדרך בת השעתיים החלה להיבלע מתחת לגלגלי העגלהר‘ יחיאל השקיע את ראשו בספרו והוא לוגם ממתק יינה של תורההדקות חולפות ועמן דפי הספרולפתע הגיע ר‘ יחיאל אל הכריכה... מה זאתהכבר סיימתי את הספר?“ התפלא האברך. ” הן תכננתי להמשיך בו במז‘יבוז‘!“ ובהביטו סביב שם לב כי השמש עברה כבר מזמן את נקודת הצהרים. ”מה זאתהיכן אנחנו?מדוע עוד לא הגענו?“ הוא קורא בקול חד. ” יאמין לי האדוןבאמת שאיני יודע מה קרהיצאתי בבוקר ונסעתי בדרך המוכרת לי היטבופתאוםאיני יודע כיצדשמתי לב שהדרך אינה המוכרת ליניסיתי לשוב על עקביוהסתבכתי עוד יותרזה שעות ארוכות שאני מסתובבמנסה לאתר ציון דרך מוכראו בן אנוש שיכוון את דרכיאולם נפש חיה אין ואיני יודע למצוא יציאה מהסבך“סיכםאור החמה כבר פנהוהעגלון אינו מוצא את דרכו ולא עודאלא שלפתע התכהתה הראות והשחירו האותיות לפני עיניו של ר‘ יחיאלבבעתה הביט איך עצי היער מקיפים אותו מכל עבר. ”נמצא לנו מקום לחניית לילה“הציע העגלון ור‘ יחיאל הניד בראשו לאין ברירהלמחרת בבוקר אחרי התפילהזירז ר‘ יחיאל את העגלון ”הזדרז היום יום שישי ועלינו להגיע עוד קודם חצי היום,. שעה חולפת ועוד שעה חולפתכבר השמש עומדת ברום השמים ומוצא מן היער איןור‘ יחיאל חושב מה יהא על השבתהאם אצטרך לשבות בתוך היער?“באוזניו נשמעת הקריאה שבתשבתדמעות רותחות זולגות מעיניוובאימה הולכת וגוברת הוא מתחנן ”לא רבונו של עולםרחם עלי!“ קולות של העגלון שמשוחח עם אדם חימנערים אותו מתוך הרפיון בו הוא שקועופתאום העגלון מצליף בסוסו ”היידה“! ”ראיתי יהודיוהוא הראני את הדרך לצאת מן היערהתעודדיתכן ונהיה במז‘יבוז‘השמש עמדה כחוט השערה לפני שקיעתהזוחל ורועדמאובק ואומר חוליןעמד ר‘ יחיאלשהיה לימים רבי יחיאל מיכל – המגיד מזולטצובלפני אור שבעת הימים מרן הבעל שם טובוכה אמר הרביוזלגו המילים מפיו הטהור מפנינים יקרות: ”ברגע האחרון הצלתי אותךמחילול שבתכעת אתה יודעשהלא חשת על בשרךאלו ייסורים עובר יהודי שנכשל בחילול שבתולבו נשבר בקרבוהכי תסכים עתה כי ליטרת נרות מספיקה היא בשבילו?


החוויה היהודית
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה