יום חמישי, 27 באוקטובר 2016

אמרי שפר כ"ה תשרי ה'תשע"ז

 

 אחרי התשלום במזומן בעבודה של חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת בית השואבה ושמיני עצרת – אפשר לקחת 'סחורה' בהקפה וללכת ל'הקפות'.(הרבי הרש"ב מליובאוויטש)

     אמר הבעש"ט הק' זי"ע ותשלך אמת ארצה (דניאל ח, יב). ותמוה לכאורה מרגלית טובה זו, חותמו של הקדוש ברוך הוא מתגוללת בעפר ולמה אין איש מרים אותה מן הארץ – אלא משום שאי אפשר להעלות את המרגלית מן הארץ מבלי שהאדם יכופף את עצמו תחילה. ואין איש מוכן להנמיך את קומתו.

     בכל ימי חג הסוכות עושים הקפות סביב ספר התורה. אנו מתפללים לשנה טובה ולכתיבה וחתימה טובה. אחרי הושענא רבה, כשאנו בטוחים בגמר החתימה הטובה, התורה מקיפה אותנו ומבקשת מאיתנו שנקיים אותה כהלכתה.(עיטורי תורה)
     העולם סובר ששמחים בשמחת תורה כי ביום הזה מסיימים את התורה, ואולם השמחה היא על שביום הזה מתחילים ללמוד את התורה מחדש.(חידושי הרי"ם)

כשעגונה מוחלת על צערה, ראויים ישראל לרחמים ! (חנוך חיים וינשטוק נ"י)

אם היו נותנים לצייר הגדול ביותררקעי בד צבעים ומברשותוהיו מבקשים ממנו משימה מאתגרת ביותרלצייר במכחולוציור אבסטרקטי שימחיש לנו איך נראה יום אחד בגיהינוםאין ספק כי הוא היה כושל בתפקידואי אפשר להביע במכחול אנושידברים שאינם נתפסים אף בדמיון הרחוק ביותר .
אין כוונתנו לגיהינום שבעולם הנצחאת זה לא אמור יצור אנוש להביןגם אם ישנן תרי"ג פעם את ספר "ראשית חכמהוידע אותו בעל פה לא יוכל להביע זאת בציור אנושיכי לא שייך לשרטט בחרט אנוש מושגים שלא שייכים כלל אף בעולם הדמיון כוונתנו הייתה לצייר לנו במוחש איך נראה סבל של גיהינום בעולם התחתון אותו עוברים בני תמותה בעולם הזהאת זה לכאורה יכול היה לנסות להביעאך פשוט בתכלית שלא יצליח במשימתומשום שתפקיד זה אינו תפור לפי מידותיוהוא לא כשל בתפקידוכי אין הוא אמור לצייר את ייסורי הגיהינום של אלו החיים עלי אדמותהעוברים ייסורים מעין אלו בעולם הזהכי תחושות חיות אי אפשר להביע במכחולואף לא במילים העט העשירה ביותרלא תוכל לתת תיאור כל שהוא חלק מתחושותיו של אדם מתייסרכדי להעביר תחושות וחוויות קשותאותן עובר אדם שמתייסרחייבים לחוש אותם תוך כדיאך אי אפשר להעבירם לשני שיחוש אותםכי אין ערוץ מקשר לתחושות קיים במציאות .אך יש יוצא מהכללזהו ולב של אדם גדולהוא האיש שיכול להרגיש ולצייר לנו זאתכי הוא בעל רגש עז ביותראין הכוונה רק ללב רגישאלא לאדם שהוא בעל נפש עדינה מאדהיודע לחוש נימים דקיקים ביותר שמצויים בתככי לב מתייסר רק "אדם גדוליודע לחוש ולהבחין איזה משקל יש לאנחה השוברת לב וכמה יכולה היא לבקוע רקיעיםגם כאשר מידת הדין מתוחהאיזה רקיע יפתח כאשר קולות אלו יגיעו לכסא מרומיםבעת שהכלל עומד לדיןהמשחית מקטרג על עם ישראלהכלל משווע לישועההשמים נעוליםמסך עבה חוצץ ומונע בעד התפילות להתקבל אצל כסא הכבודהמליצים מתחננים לבקוע את השערים והשטן המקטרג מונע בעדם להתקבל לפני כסא הכבוד והנה מגיעה לה זעקה אחת ויחידה שממוססת את המחיצהשל מי הזעקה הלזורק לבו של האדם הגדול חש ויודעכשעומדות כל הזעקות והייסורים על המשקל יודע אותו גדול למי מהן יש את כובד המשקלאלו ייסורים ומחילה הכריעו את הכף כלפי מטה,עד שכל המקטרגים והמסטינים למיניהם נסוגו אחור כדי להבין את דברינונביא סיפור אמיתי שאירע לפני כמה עשרות שניםואלמלי שאותו גדול סיפר זאתלעולם לא היה נודע מי חולל את המופת הגדול שאירע במלחמת ששת הימים .
עת צרה ליעקבשונאי ישראל הרימו ראשנתחברו להם שונאי ישראל הישמעאלים ועשו יד אחתלכבוש את ארץ ישראל ולכלות את היהודים השוכנים בתוכה מעל פני האדמהבבת אחת לאחר ימי מתח רבים כאשר עם ישראל עומד וחושש לעתידביום אחד נפתחו ארובות השמים ושערי הגיהינום נפתחו לרווחהארץ ישראל עומדת חלילה להיכבש העיר ירושלים באותה שעה מופגזת על ידי אלפי קני ירייהלא רק השכונות הקרובות החלו לחוש את נחת זרועם של קלגסי הרשעאף השכונות הרחוקות חשו את נחת זרועם של חיילי הלגיון שהוריקו אש וגפרית עד שנעו אמות הסיפים שכונת "בית ישראלספגה את המטחים שבעתייםסמיכותה לחומות העיר העתיקה -כדי הושטת ידהביא אותה לשמש מטרה לחצים גם בימים כתיקונם חשו את נחת זרועם של הצלפים שהסתתרו במקומם הבטוח וצלפו מידי פעם כדורי מוות על התושבים המבוהליםלא אחת אירעו אסונות בנפשעם זאת חשקו שיניהם והמשיכו בשגרת החיים.שונאי ישראל אלו לא הצליחו לקרוע את החוטים העדינים של ה"דו קיוםהכפוי אך בשבועות האחרונים החלו חששות כבדים לנסר באווירהישמעאלים מכינים עצמם למלחמת חרמהשבעים הזאבים עשו יד אחת כנגד הכבשה המבוהלת,והעולם כולו עומד מנגד כשהוא בוחן את המצב אך לא מתערב .
עשרות אברכים יצאו לבצר את הבתים בשקי חול כקיר קש מגן מול פצצות המרגמה שיומטרו עליהם בנדיבות רבההפעם הבינו כולם כי אין המדובר בניסיונות עקרים אלא במערכה חזיתית שאיש לא מנסה אף לתארהשמועות עקשניות התהלכו כי מכינים בתי קברות ענק לעשרות אלפי הרוגים שיפלו חלילה במלחמה הלבבות רטטוהשאלה שניסרה באוויר הייתה מה העתיד טומן בחובוהרבה להכין לא היהכל אחד עשה את השתדלותוויותר משסמכו על "משענת קנה רצוץנתנו אל לבם לאביהם שבשמים שלא ייתן את שארית ישראל למשיסה .
כשנשמעה האזעקה הראשונה חשו תושבי הארץ כל אחד למבצרו הדללא עוברים רגעים רבים והדי הארטילריה הכבדה נשמעו בכל העירבבית ישראל הקרובה לגבול נשמע רעש מחריש אוזניים מאלפי הפגזים שניחתו בעוזהירי נשמע כל כך קרוב עד שנדמה היה שהם כבר עומדים בתוך השכונה עצמהפחד איום נפל על יושבי המקלטים איש לא ידע לומר מה יהיה באותה שעה יושב הגאון הצדיק רבי חיים שמואלביץ ראש ישיבת מיר כשעל פניו ניכר כל סבל העםמוחו שתפוס ברוב שעות היום בשזירת מערכות ענק שנטוות בגאונות רבהפה ליישב השגת ראב"ד קשה על הנשר הגדול הרמב''םושם תירוץ להשגת הרמב"ן על מונה המצוות "משנה למלךבמקום פלונימאירים זווית חדשה בירושלמי,ועל פיה ניתן לבנות מהלך חדש ליישב דברי רמב"ם שנסתרים מבבלי מפורש.
כל הטרדות הללו הוסרו לצדרבי חיים קודש קודשים לעמוד על המשמר לעורר רחמי שמים מרובים על כלל ישראל שנראה שסכנה גדולה מרחפת עליו מפני אויב אכזר ביותר עתה יושב הוא כל העת בתפילהמגיר דמעות כמים עבור כלל ישראל הנמצא בסכנה חמורהאך לבו הגדול מרגיש כי היום יש רח"ל מסך מבדיל שמונע בעד התפילות לעלות לאבינו שבשמים דמעות רבות נגרות עתה מעיניו הטהורותלבו הרחב חש את גודל הסכנה הנשקפת לכלל ישראלהוא מחפש כל זכות שניתן להמליץ עבור כלל ישראל להשקיט את המקטרגשלא יצליח ח"ו לעורר את מידת הדין אבל שערי ברזל נמסכים עתה מאופק לאופקסדק קט לא מצא בהם להעביר בהם דמעותיו אוי....... האם חלילה גזירת הכליה עומדת להיחתם .
והנה נשמעת לה בכייה דקיקה מאחד המקלטים הסמוכיםקולה של אישה בוכייה נשמע מרחוקתחילה הבכייה היא שקטהכמעט בלתי נתפסתאך מרגע לרגע עולה קולההבכי גובר ונשמעים עתה מיליםהמילים קשות לתפיסהאין אלו מילים שניתנות להבנהזו היא נאקת לב מיוסר ביותרשל אישה עגונה שנזנחה זה שנים רבות על ידי בעל נעוריה הקול הזה מוכר לתושבי השכונהמי אינו מכיר את פסיה העגונהלמעלה מעשר שנים מתייסרת העלובה בעונייהבעלה לייבל נעלם ביום בהיר מהאופקדומה שבלעה אותו האדמה רגע קודם לבריחה לא היה ניכר על פניו כי הוא זומם משהוהוא עבר את היום הזה בשקט מופתישקט שלעיתים מבשר תחילת סערהבחכמה יתירה הצליח להוציא מביתו כל מה שהוצרך לו ולהעבירו למקום מבטחיםהוא הצליח ליצור לעצמו מלתחה יפה של בגדים ומעט כסףאיתם יצא כנראה אל העולם הגדול וכך לאחר שנות מריבה קשות בהם בני הזוג היו מתכתשים ביניהםעד שכל אבן מבתי הרחוב בו התגוררוידעה לספר על המריבות הרבות שפקדו את הבית הזהוהנה נעלם לו לייבל במפתיע בלי להותיר פיסת מידע אחריו.
פסיה התביישה בהתחלה לתור אחריוכל שכן ידע למנות את מטר הקללות בהם כיבדה את בעלה חדל האישיםאמרו הבריות כי קללות פרשת "כי תבואקלות הנה לעומת הברכות שהעניקה לבעלהמעולם לא חזרה על קללה פעמיים.איך תספר להם עתה שאינה יכולה בלעדיו השכנות אמרו להפסיה כמה צריכה את לשמוח שלייבלה לא נמצאמעתה לך ולנו יהיה שקטאם בהתחלה צחקה יחד איתםאך לאחר מספר ימים נמחה הצחוק מעל שפתיהלפתע נגלה לה שהחיים בלעדיו קשים עוד יותר בימים הראשונים ניסתה לתלות תקוותכי לייבל יחזור לביתבלי בית קשה לאדם שבעתייםגם אם לא ירצה לשוב לביתםלא יניחנה עגונהאיש לא ייתן לו להינשא בלי שייתן לה גט פיטוריןאבל ככל שנקפו הימים ואין קול ואין עונההחלה פסיה לקלוט שיתכן והיא תהיה עגונה לעולמיםאם היו לה ילדים יכולה הייתה להתנחםאבל לצערה הייתה כ"אבן שאין לו הופכין ". וכך הלכה פסיה וצמקהכל יום שעבר עליה בלי פיסת מידע גרמו לה סבל בל יתוארהיא קללה את חייה המריםוכמעט השתוקקה להיגאל מייסוריהעתה כשהפחד אופף את כולם קלטה לה באחת שהפעם היא לא בת יחידההיא רק אחת מאלפי אנשים שיושבים כעת מפוחדים כשאף אחד מהם לא יודע לומר מה יקרה בעוד רגע כולם ישבו ואמרו תהילים.
הנשים ישבו והגירו דמעות כנחלתוך כדי אמירת התהיליםגם הגברים אמרו הפעם את פרקי התהילים עם דמעותפסיה חשה שגם היא צריכה לקרוע עולמות לפתע בלי שתבחין יצאו ממנה מילים נרגשות ריבונו של עולםיודע אתה היטב את עוניי ומכאובילמעלה מעשר שנים אני מתייסרת בייסורי שאולריבונו של עולםהרי רק אתה יודע עד כמה גדולים ייסורי אישה עגונהכשאין לה צל של מושג אם תראה את בעל נעוריהכל יום נקרעת היא בין יאוש לתקווהואם לרגע האיר האור כשנדמה לה כי הוא חוזראחרי כן מכסה חושך האכזבה שוב את האופק הדל שנפתח את כל הכאב הזה אני מוסרת לךמוכנה אני למחול לו במחילה גמורה על כל הייסורים הללולמחוק את כל הטינה שהצטברה לה על בעליובזה אני מבקשת שתמחל לכלל ישראל על כל חטאיהם ותשלח לנו פדות מצרה זו .
באותו רגע חש רבי חיים איך מסך הברזל נקרע דמעותיה של העשוקה הצליחו לקרוע את הגזירה שחלילה הייתה אמורה להיגזר על כלל ישראלכי אין דמעות טהורות יותר מדמעותיה של עגונהוכשהיא יכולה להתגבר על כל הכאבראוי עם ישראל לכפרה . *** 
החוויה היהודית


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה