יום שלישי, 25 באוקטובר 2016

אמרי שפר כ"ד תשרי ה'תשע"ז

 


הטור או"ח (סירצבכתבומה שתיקנו בשבת גענייני תפילות – אתה קידשתישמח משהאתה אחדאתה קידשת כנגד שבת בראשיתישמח משה כנגד שבת של מתן תורהאתה אחד כנגד שבת שלעתיד לבוא,שבעתיד יהיה האחד ושמו אחדזוהי גדולתה של "שבת בראשית", שהיא ממשיכה מכוחה קדושה לכל שבתות השנה ובכל שבת אחת מסגולותיה של השבת היא ה"בראשית". בשבת זו יש סגולה של התחדשותואפילו לימוד התורה מסוגל להבנה ולהעמקה יתירה לחידושי תורה נעלים ומועיליםעל כן מן הראוי שננצל "שבת בראשית זו", שהיא תחילה מבחינת מנוף רוחני להתעלות לכל שבתות השנהחובה עלינו להקדיש בשבת זו יתר כוחות ללימוד התורהלגלות חידושי תורהלקדש שבת זו בקדושה ובטהרהשהיא תהיה בבחינת מוליך ומביא לכל שבתות השנה.

     המצווה הראשונה בתורה היא מצות פרו ורבווהאחרונה היא כתיבת ספר תורהלרמז שעיקר תכלית האדם היא להוליד בנים למקום ולחנכם לתורה ולתעודה.

     "יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמרקל כנשררץ כצבי לעשות רצון אביך שבשמים". וכי יש בי עזות של נמרהוא חי בג'ונגל ואני בעירמה הקשר בינינוהבריאהעל כל יפי מרכיביה משמשת כמראה למה שיש בתוכי... אדם לא רשאי לטעון: "לא יכול", "אי אפשרועוד כהנה וכהנה 'אמרות שפר'. יש בנו את התכונות הנדרשות להגיע לפסגות בכל תחוםשהרי האדם הוא יצור שכולל בתוכו את תכונות כול היקום... "נעשה אדם" לחדור לתוכנוולהפיח בנו כוח להתחלה חדשה... לו ירצה האדםיטה היטב את אוזנו וישמע את אמירת הא-לוקים: "נעשה אדםחודרת אל מעמקי הווייתווייתן לאמירה זו להפיח בו נשמת חיים חדשהזכה וטהורה...נכון אמנם שאין באפשרותנו להחזיר את הגלגל לאחוראבל בידינו לפתוח דף חדשפשוט "להתחיל מבראשית".

     ישנם שני סוגי בעלי עגלההאחדהקב"ה חפץ להזמין לו את פרנסתו ושולח לו סוס ועגלהואלו השני הקב"ה הזן את העולם כלוחפץ לפרנס את הסוס ושולח לו בעל עגלה שידאג לכל מחסורו... שני העגלונים מתפרנסים באופן דומהאולם מה רב ההבדל ביניהםבעוד האחד הסוס עמל עבורוהשני עמל כל חייו למען הסוס... וכך אומר המדרשמפני מה נברא האדם אחרון למעשה בראשיתשאם לא זכה אומרים לו יתוש קדמךנבראת כדי לפרנס את היתושים מדמך...

"כשהלב בוער צועקים"... (נצוצות)
ומעשה שהיה כך היההיה בעולם צדיק כשהיה מתפלל היה בוער אש מעליו – והיה מתפלל בצעקותבקול רעש גדול – איזו דביקותאיזו התלהבות!. מכונה השרף מסטרליסקבלשון החסידים הוא נקרא "השרף" – שהיה יותר גדול ממלאךאמרו שבשעה שעמד בתפילהראו שבוער אש מעליו – והיה מתפלל בצעקותבקול רעש גדול – איזו דביקותאיזו התלהבות!.
יום אחד בא לביתו יהודי תושב גרמניה – שקטים ומאופקים בטבעםוהנה לקראת הימים האחרונים לשהותו אצל הרבי שאלה אותו הרבניתאיך אתה מרגיש כאן?". "הכל בסדרענהאבל דבר אחד אני לא מבין" "מה אתה לא מבין?". "מדוע הרבי צועק ורוקע ברגליו ומתלהב באמצע התפילהשיגיד את התפילה בשקט". אמרה לו הרבנית: "מפני שהלב שלו בוערלבו שורף באש להשי"תהוא מוכרח לצעוק". אמר היהודי: "גם לי בוערוגם אצלי הלב רותחואיני צועק.אני מתפלל בשקט". "לאאם הלב בוערמוכרחים לצעוקאם אתה לא צועקסימן שהלב שלך קרהשיבה הרבנית. "לא רבניתהלב בוערואני לא צועק".
לויכוח כזה אין סוףהיא אומרת שהלב לא בוערוהוא חושב ואומר שהלב כן בוערהרבנית שמעה לדבריו בנחתועזבה את המקוםהיה זה ערב שבתהיהודי לקח את כל כספו והפקידו בידי הרבניתבמוצש"ק אחרי הבדלה ניגש לרבנית: "רבניתאת הכסף בבקשה". הרבנית שהייתה מאד פיקחית: "איזה כסף?" שאלה. "הכסף שלי!" "אולי... אולייש לך טעות". "רבעצןרבניתאל תעשי קונצים!"... "אולי התבלבלת"?
רבניתרבניתאל תמתחי את העצבים שליוכי את יודעת מה יש שם בנרתיק שהנחתי בידיךמונח בו כל כספייש שם גם הלוואותנסעתי ליריד לקנות סחורה במה אקנה?" "
אולי נתת לאדם אחר?". "רבנית!!!" החל לצעוק "רבנית מה את עושה לי?!!". אמרה לו הרבניתתסלח ליריהודי תדבר בנימוסבשקטמה אתה צועק? "מה אני צועקהלב שלי בוער"... "אההלב שלך בועראתה צועקקח את הכסף אבל דע לך אם הלב בוער כן צועקיםרק תלוי איפה הלב בועראם הוא לוהט בתפילהבוער ביראת שמיםאו בדברים בטלים..." החוויה היהודיתאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה