יום רביעי, 12 באוקטובר 2016

אמרי שפר י"א תשרי ה'תשע"ז

 


 אתרג ר"ת א'מונהת'שובהר'פואהג'אולה.


     האב שהוא במיטב ימיו אומר דברים קשים כגידים (ויגדך מלגידים), אבל הזקן אומר אותם הדברים אמירה רכהכיון שראה הרבה ויודע למנות ולשקול כל דיבור.

     העולם סבור שמעלה גדולה היא לאדם שניחן בכושר הדיבורואילו אני סבור שגדולה מכך מעלת האדם שניחן בכושר השמיעה". 

"יעקב חבל נחלתו". הרב מקוברין שואלמה עניין הדימוי של עם ישראל לחבלמדוע נמשלו לחבל ומתרץכששוזרים חבל עבה מהרבה חוטיםגם אם יש ביניהם חוטים פגומים לא מבחינים בהם ולא שמים אליהם לבאדרבהועוד הם מוסיפים חוזק לחבלכך גם בעם ישראלשבזמן שהם מלוכדים ושזורים יחד,  אזי אפילו הגרועים שבהם מביאים תועלת לעצמם ולכלל.
"ה' הוא נחלתו" [יח, ב.] (עלינו לשבח)
גם אם העם היהודי הצטוו לעזור האחד לרעהוולתמוך בידי תלמידי חכמיםהרי שהנתמך עצמו צריך להשליך את יהבו על הבורא עולםולסמוך עליו שישלח לו עזרו ממעלבכל צורה שהיאשכן לעולם אי אפשר לדעת מהיכן תבוא הישועהאדם חושב לתומו שהנה-הנה הישועה משתקפת לו מצד אחדוהקב"ה מוכיח לו שהישועה כבר המתינה בעבורואבל מן העבר השני...
סיפר הרב יצחק זילברשטיין שליט"איודעני מעשה שהיה בימי צעירותיעם אחד מתלמידי חכמים המופלגים שבאותה תקופהושמו הרב בנימין תפילינסקית"ח זה ישב כל היום ולמד בישיבת 'עץ חיים', ולא היה לו בעולמו מאומה לבד מהסטנדר והגמראכשהגיע לפרק נישואי בתוולא הייתה בידו פרוטה לפרוטהביקש לפנות לאחד הגבירים שיסייע בידונומהיכן ישיג ת"ח זה רשימה זמינה של גבירים שיוכל לפנות אליהםהתקשר הרב תפילינסקי לאחד ממוסדות התורה הגדולים והמפורסמים בירושליםוביקש מהם שיתנו לו שמו של הנדיב הגדול שלהם לא היה דעתה של הנהלת המוסד ההוא נוחה מכךהם חששו שהנדבן יקפיד על מסירת שמו וכתובתו לאנשים שהוא אינו מכיר ואחרי הכול קינן גם החשש בליבם שהם עלולים להפסיד עקב כךולא מסרו את שמו של הנדבןאבל הרב תפילינסקי ביקש וביקשעד שהחליטו להיענות לבקשתו לחצאיןהוא ביקש את שמו של הנדבן הגדולאך הם מסרו לו שמו של הנדבן הקטן ביותר שלהם...
הרב תפילינסקי מנסח לו מכתב מפורט על מצבו הקשהומבקש שיסייע בידו והנהלא חלפו ימים אחדים והנדבן עצמו מתדפק על דלת ביתו של הרב תפילינסקי שהיה מופתע מאוד מהביקורושאל את הנדיב מה הריצו לביתו. 'הרי הייתי יכול אני לבוא אליך', אמר. ' הדברים שכתבת אליי שיכנעוני עד מאודומצבך נגע לליבי', השיב הנדיב, 'ובאתי להתעניין מה הסכום הדרוש לךומיד אחזור לביתי ואביא לך את כל הכסף במזומןעד הפרוטה האחרונה' . הרב תפילינסקי הנרגש נקב בסכוםוהנדיב אכן קיים את הבטחתוובתוך זמן קצר הגיע עם כל הכסףמה התבררבתו של הנדיב ההוא חלתהרח"לבמחלה קשהוכדי להוסיף לה סגולות לריפויהחליט שהת"ח הראשון שיפנה אליו בבקשת עזרה לנישואי צאצאיויקבל ממנו את כל הכסף הנדרש לוכך יצא שהרב תפילינסקי אמנם ביקש מהנהלת המוסד שיתנו לו את 'הנדיב הגדול שלהם', והם החליטו לתת לו את 'הנדיב הקטן', אבל התברר לכולם שהקב"ה ברצונו יכול להפוך את הנדיב הקטן לאחד הנדיבים הגדולים ביותרהמוכן לשלשל את כל הוצאות הנישואיןעכשיו ובמזומן... מה למדנו? – שהאדם חושב שהישועה תגיע ממקום זהולבסוף היא באה מכיוון אחרהמסקנה שלנו מכך צריכה להיותשהעיקר הוא לבטוח בהשישלח לנו את ישועתו במהרהבדרך ובצורה שהוא יתברך רואה לנכון

החוויה היהודיתאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה