יום ראשון, 10 בדצמבר 2017

אמרי שפר כ"ב כסלו ה'תשע"ח


 בספרים הק' מפרשים, כי כאשר מסיים האדם את תפקידו בעולם, כבר אין סיבה שיישאר בעולם, ומסתלק לעולם הבא. אלא שהקב"ה ברוב רחמיו מוסיף לו תפקידים כדי להאריך את ימיו שימשיך לעבוד אותו בעולם    וכן היה עם יעקב, ביקש לישב בשלוה, שכבר הרגיש בנפשו ששלום ושלוה לו מהיצר ומלחמותיו, ולכן מיד קפץ עליו רוגזו   של יוסף, והוצרך להישאר בעולם בניסיון זה במשך שנים רבות .
     ותנח בגדו אצלה עד בא אדוניו אל ביתו (ל"ט', ט"ז  '(  בפסוק זה יש רמז לנר חנוכה (שלח לי הרב דן מחבר שליט"א): 'ותנ"ח' ר"ת ותדליק נר חנוכה. 'בגד"ו' – בגובה ד"ו (עשרה טפחים). 'אצל"ה' – אצל הפתח. 'עד בא אדוניו אל ביתו' – עד שתכלה רגל מן השוק .   (מתוק מדבש)
     חכם תמיד נשאר תלמיד.
     יש שלוש מצות דרבנן שנשים חייבות בהן מפני שגם הם היו באותו הנס, ר"ת אמן א' ארבע כוסות מ' מגילה נ' נר חנוכה. 7 מצוות דרבנן, מרומז ב"שמע בני", ש'בח (הלל), מ'גילה, ע'ירוב, ב'רכות הנהנין שבח ומצוות, נ'רות שבת ויו"ט, נ'רות חנוכה (2 מצוות), י'דים  (נטילת ידים ( .
ההזדמנות הוחמצה   ( על - פי  ' אמוני עם סגולה ')
בית המדרש היה מלא מפה אל פההכול כרו אוזן לדברים שיצאו מפיו של רבי חיים מקוסובשיחותיו המעוררות היו שם דבר בכל האזוררביםגם מאלה שלא השתייכו לעדת חסידיונהרו אליו כדי לזכות להתעלות ולחוש התרוממות רוח.
דגש מיוחד שם רבי חיים על מצוות הכנסת אורחים  הוא הִרבה לעודד את שומעיו ללכת בדרכו של אברהם אבינו ולגמול חסד עם העוברים והשבים אלא שהפעם דבריו הפתיעו גם את חסידיו המובהקים:
"דעו נא", אמר כמגלה רז נסתר, "כי פעמי משיח קרבים ובאיםמשיח צדקנו משרך רגליו בדרכיםמתהלך ברחובות העריםומתדפק על דלתות הבתיםבקשתי מכםאנאקבלו אותו בסבר פנים יפות!".
דברי המסתורין של הרבי הכו גלים במהירות  השמועה הרעידה את הלבבות והציתה מתח וציפייה בקרב כל החסידים איש לא רצה כמובן לאבד את הזכות לארח את המשיחוהכנסת האורחים של בני האזור התגברה שבעתיים.
באותה עת רווחה תופעת היהודים הנוודים מיעוטם היו הולכי דרכיםומרביתם אומללים שלא שפר עליהם מזלם והם חיזרו על הפתחים וביקשו מזון וכסףתלאות החיים שעברו התבטאו בהתנהגותם המחוספסתשלעיתים הרתיעה את התושבים מלהכניסם לבתיהם.
על אף זאת התאמץ רבי חיים מקוסוב לדרבן את שומעיו להתחזק במצוות הכנסת אורחים גם אם היא כרוכה בקושי ובכפיות טובהחובה על כל יהודי לפתוח את ביתו לפני עני ורעביש להודות לבורא העולםהטעים באוזני שומעיועל הזכות בקורת גג ובמעון פרטיקשים ייסורי הגלותשאיש לא יתנסה בגזירה זוהמשברת את גופו ונפשו של האדם.
ואכןדבריו לא נפלו על אוזניים ערלותבני המקום יצאו מגדרם כדי לפתוח את בתיהם ואת לבם לפני הזרים שגדשו את העיירהאת הטרדות הרבות השתדלו לספוג בשתיקהונשכו שפתיים לנוכח טרוניות הקבצנים.
דבריו של רבי חיים על המשיח הנודד בדרכים העניקו לקבצנים את שעתם הגדולה הללו התקשו להאמין למהפך שחל במעמדםמשולי החברהמבריות נחותות שהכול מסיטים את המבט מהןנהפכו למחוזרים שהכול מכרכרים סביבם ומפצירים בהם שיואילו בטובם להתארח בביתם.
על כל עובר אורח נפל ה 'חשדכי הוא-הוא המשיח המוסווהוהוא התקבל בכבוד מלכיםהעניים המרודים התמוגגו מרוב אהבה ושפע שהרעיפו עליהםוניצלו היטב את שעת הכושר ואת ההתעוררות במצוות הכנסת אורחים.
ראביגדורתושב אחד מכפרי האזורהיה שוחט ובודקיהודי ירא שמים וחסיד קוסוב אדוקאם כלל החסידים התבקשו להדר במצוות הכנסת אורחיםהציפייה של הצדיק מן השוחטים הייתה כפולהמן הטעם שהשוחטיםבעלי מזל 'מאדים', נדרשים לעדן את מידותיהםברוח זו נדרשו להרבות במתן צדקה ובמעשי חסד בכללולהראות דוגמה אישית במיוחד בניסיון הקשה של הכנסת אורחים.
זה היה יום שישיהשמש החלה לנטות מערבהובביתו של ראביגדור צהלת שמחהבן נולד במזל טובוהצטרף למשפחתו ברוכת הילדים. "שלום זכר!", נזדעק ראביגדור בלב מתרונןמטלה חדשה נחתה על כתפיו והצטרפה למשימות הרבות שממתינות לפתחו.
לבדו הוא נושא עכשיו בעול הכנת השבת בעצמו טרח על הבישולים והניקיוןעתה הוא שב בנשימה טרופה מהטבילהכשהשבת פורשת עוד מעט את כנפיההוא החיש את צעדיו וכמעט נתקל בהלך שחסם את דרכו.
הרים ראביגדור את עיניו וראה מולו עובר אורח מוזנחבגדיו היו קרועיםשערו סתורועיניו מתבוננות בו בציפייה. "שבת שלוםריהודי!", קרא הלה בקול מחוספס, "אולי אוכל להתארח בביתך בשבת קודש?".
קולו של הלה חלף סמוך לאוזניו של ר אביגדור ולא נקלט כלל בתודעתושהייתה נתונה כולה לטיפול בתבשילי השבת הממתינים לו בביתברעייתו היולדת ובבנו הרךובהכנות האחרונות ל 'שלום זכרהצפויהוא עקף אפוא את האישוהמשיך בהליכתו המהירה.
"אנא ממךיהודי!", שיווע קולו של הלה.
"אני לא יכול", סינן ראביגדור בחוסר סבלנות בולט, "נסה אצל מישהו אחר".
אך באותו רגע הדהדו באוזניו דברי רבו הוא עצר והביט בקבצןמעיני האיש השתקפו תהומות של צערידו הגרומה אחזה בחולצתו הקרועה והמטונפתמבטו היה מושפל וכבוינדמה היה כי התכווץ באחת אל תוך דמותו העלובה.
"אח!", בקעה אנחה נואשת מלבו, "כל-כך חבל... כל-כך חבל... קיוויתי להסיר מעליי את החולצה המלוכלכת הזאתלהחליף את בגדיינו", הוסיף בהשלמה, "כנראה טרם הגיע הזמן!".
ראביגדור קפא על עמדומילותיו של הקבצן זעזעו את כל ישותוהוא קלט היטב את משמעות התנהגותוחרטה עמוקה מילאה את לבוהוא רצה לבקש את סליחתו של העני ולהזמינו אליואך ההלך כבר לא היה שם.

החוויה היהודיתאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה