יום שני, 2 במרץ 2015

אמרי שפר י"ב אדר ה'תשע"ה

אך את שבתותי תשמורו" (לא, יג( - אזהרה זו על שמירת שבת מובאת בלשון רבים. בכך מורה התורה לכל אדם: לא די בכך, שאתה תשמור את השבת; אלא עליך לפעול ולהשפיע בעניין זה גם על סביבתך. שאם השבת מתחללת בקרבת ביתך, הדבר פוגם בקדושת השבת שבתוך ביתך... (חפץ חיים( ''העשיר לא ירבה" (ל, טו( - בספר "שמעתי מרבי" כותב הרב ישראל צבי ברסטיצקי זצ"ל, ששמע מפי רבי אליעזר שלום ליטווסקי זצ"ל: העשיר, עינו רעה בנתינת צדקה, מפני שרוצה להרבות את הונו, לפיכך כתוב בפסוק "לא ירבה". כלומר, בזה שימנע מלתת, לא ירבה את הונו. ולעומתו הדל, דואג שבזה שנותן לצדקה יחסר לו לפרנסתו ולכן אומרת התורה "הדל לא ימעיט" אלא הקב"ה ישלם לו כפליים ממה שהוא נותן לצדקה. והרה"ק מסטרעטן זצ"ל אמר בשמו של רב אורי מסטרליקס עה"פ שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם, שאמר: לפני ביאת המשיח יהיו רבי"ס רשעים גמורים ר"ל, אבל הן החסידים הם בתמימותם סוברים שרבם הוא עובד ה' ולכן נוסעים אליו, לזאת התפלל דהמע"ה שומר נפשות חסידיו כי השי"ת ישמור את החסידים ומיד רשעים יצילם שלא שלא יכשלו ח"ו ברבי"ס כאלו. '' ונתנו ... ולא יהיה בהם נגף" (ל, יב) - בספר "תפוחי חיים" ממליץ פסוק זה על אותם אנשים שנותנים צדקה רק כשחס וחלילה קורה איזה דבר לא טוב בסביבתם. ועל זה אומר הפסוק "ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם", שלא יתנו צדקה רק בשעה שיש נגף. זכות לימוד תורה (פניני עין חמד, גליון 510) לר' אברהם אליעזר גולדשמיד זצ"ל, מיקירי ירושלים, הייתה חנות צבעים לפרנסתו. היה מפורסם בכל ירושלים שגולדשמיד הוא אדם ישר והיה קידוש ה' גדול בהתנהגותו בחנות. היה לו סדר קבוע, לפני ותיקין היה לומד שעה וחצי 'חוק לישראל' ומשניות. ואחר התפילה למד שעה וחצי שיעור במשניות, 'יסוד ושורש העבודה' ועוד. חוק ולא יעבור. בין בחול ובין בשבת ובזכות שיעור זה ניצל ממוות! פעם בנו בניין צמוד לביתו. הקבלן בנה פיגומים, הכנה לקיר, והביא מערבל בטון. להפתעתו, ראה, שהקיר אינו מתמלא עד הסוף. טעה בחישוביו והזמין עוד שני מערבלי בטון כדי למלא את הקיר. כאשר חזר ר' אברהם לביתו אחר השיעור חשכו עיניו: חדר השינה שלו היה מלא בבטון בגובה שלושה מטרים! התברר, שהקיר המשותף לא החזיק מעמד בפני לחץ הבטון והתפורר, הבטון קבר את מיטות חדר השינה וכל מה שהיה באותו חדר. ברור היה, כי אם ר' אברהם היה ישן או נח על מיטתו - הייתה זו חלילה קבורתו. חוויית השבוע שלי http://h-y.xwx.co.il/

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה